Til undervisere Om os Kontakt
Søg
Forside UndervisningsministerietDansk Institut for Internationale Studier

Forside>Fokus>Kunst og folkedrab>Sort Mælk>LærervejledningPrint

Lærervejledning til brug af undervisningsmaterialet:
Sort Mælk – Holocaust i ny kunstIntroduktion:
Via tretten samtidskunstværker får eleverne en tværfaglig indgangsvinkel til Holocaust. Eleverne vil både få historisk indsigt i Holocaust og lære at aflæse kunstneriske fremstillinger. I form af arbejdsspørgsmål og links til videre læsning bliver de klogere på Holocaust og temaer som folkedrab, folkeforførelse, dehumanisering, intolerance, antisemitisme, kollektiv erindring, traume og forsoning. Værkerne skaber en personlig indgang til Holocaust som emne og på tværs af fagene skaber materialet ny forståelse. Med kunstoplevelsen som afsæt er fokus rettet mod den affektive og subjektive tilgang til emnet.

Via materialet får eleverne indsigt i Holocaust som et kompliceret og sensitivt emne. En række af værkerne har udgangspunkt i historiske elementer af Holocaust, mens andre også trækker tråde til i dag, hvor aktuelle problemstillinger som intolerance, antisemitisme, medborgerskab og menneskerettigheder er vigtige perspektiver.

Målgruppe
Materialet er udviklet som en online ressource og henvender sig til elever på ungdomsuddannelserne. Via Folkedrab.dk kan eleverne tilgå de forskellige værker, finde opgaver og arbejdsspørgsmål samt søge mere viden via de integrerede links. Henvendelsesform er rettet mod de unge og skal fremme relevansen af at beskæftige sig med Holocaust i dag og skabe forbindelsen til deres eget nutidige liv.

Hvilke kompetencer fremmer materialet?
Materialet er dialogfremmende, og eleverne får både viden og opøver kompetencer i form af refleksion, kritisk og personlig stillingtagen til forskellige temaer og problemstillinger forbundet med Holocaust. Eleverne bliver stillet en række spørgsmål, som kræver, at de opsøger ny eller mere dybdegående viden. Materialet lægger op til selvstændig tænkning og fremmer forståelse for sammenhænge mellem forskellige historiske aspekter og kunstneriske udtryksformer. Den opgavebaserede form skaber erkendelse og viser kompleksiteten omkring folkedrab og efterlivet. Materialet fremmer et samfundsmæssigt perspektiv på temaer som tolerance, mangfoldighed, diskrimination, traume etc. samtidig med, at det sætter elevernes personlige holdning i spil omkring værkerne og deres budskaber.

Brug af materialet
Eleverne kan arbejde med materialet individuelt, i grupper og i plenum, og det kan anvendes samlet eller i uddrag. Materialet egner sig bedst til onlinebrug, så eleverne kan bruge de integrerede links til uddybende læsning om Holocaust.

Materialet er tidsmæssigt fleksibelt og kan bruges som ramme for en timebaseret undervisning eller temadag, hvor der arbejdes indgående med det indhold og de temaer, der udfoldes via spørgsmål og links til videre læsning. For fuldt udbytte af materialet anbefales det som minimum af afsætte to timer til arbejdet. I det omfang at materialet indgår som led i øvrig undervisning om temaet, kan værkerne også fungere som hjemmearbejde med en efterfølgende fremlæggelse i klassen eller som udgangspunkt for et essay om et af de mere overordnede temaer eller problemstillinger.

Arbejdsspørgsmålene, der knytter sig til de enkelte værker, er formuleret i en prioriteret rækkefølge, der starter med konkrette, værkspecifikke spørgsmål for derefter at bevæge over til diskussionsoplæg af mere overordnede perspektiver.

Materialets fagrelevans
Fra lærerens side forudsætter materialet ikke en særlig kunstfaglig viden og kan med fordel anvendes i fagene historie, samfundsfag, dansk, mediefag og billedkunst. Fælles mål som at forklare centrale udviklingslinjer og sammenhænge i historien, forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger, at skelne mellem forskellige typer af argumenter og udsagn, at redegøre for teorier og argumentere for synspunkter er centrale for materialet. Via opgaverne opøver eleverne kritisk og analytisk stillingtagen, de lærer at udtrykke sig præcist og med den rette terminologi samt at analysere og fortolke samtidskunst.
Arbejdsspørgsmål og diskussionsoplæg lægger op til både at skelne og kombinere den personlige kunstoplevelse med en analytisk tilgang, som giver indsigt i kunstens betydningsskabelse og potentiale til at italesætte et emne som Holocaust på en ny måde.

Baggrund for materialet:
Undervisningsmaterialet Sort Mælk - Holocaust i ny kunst er udviklet af mag. art i kunsthistorie og kurator Natalia Gutman i samarbejde med DIIS. Udgangspunktet for materialet er udstillingen af samme navn, der blev vist på Museet for Samtidskunst i 2014. DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier er en forskningsinstitution, der beskæftiger sig med internationale spørgsmål, herunder Holocaust og andre folkedrab.

Lærervejledningen er skrevet af Natalia Gutman, mag.art. i kunsthistorie og kurator bag udstillingen Sort Mælk - Holocaust i ny kunst i samarbejde med DIIS, august 2014. Vejledningen er del af undervisningsmaterialet "Sort Mælk - Holocaust i ny kunst ”.

 

Om Sort Mælk

Sort Mælk - Holocaust i ny kunst

Hvorfor titlen "Sort Mælk?"


Info og fotos fra udstillingen

Lærervejledning

Kunst og erindring af Holocaust

Folkedrab og eks-jugoslavisk kunst
Dansk Institut for Internationale Studier
Østbanegade 1172100 København Øtel: +45 32 69 87 87fax: +32 69 88 00
folkedrab@diis.dk